พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างคณาจารย์และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม