พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและมอบเครื่องแบบปฏิบัติการแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 นิสิตที่เข้ารับมอบเครื่องแบบปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมจำนวน 128 คน ประกอบด้วย นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 54 คน นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 จำนวน 41 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 33 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ อันต้องประกอบ ไปด้วยความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา กิริยามารยาทที่ดี การวางตัวที่เหมาะสม ส่งเสริมทัศนคติในวิชาชีพ ให้นิสิตได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานคลินิก สร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมในความดีงานต่อนิสิต