โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม X2 Vibe Buriram จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 และเป็นแผนในปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และและเกิดความสอดคล้องกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม