โรงพยาบาลสุทธาเวช ลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) กับสำนักงานประกันสังคม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โรงพยาบาลสุทธาเวช ลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) กับสำนักงานประกันสังคม

โรงพยาบาลสุทธาเวช ลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาล ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) กับสำนักงานประกันสังคม

วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล)ระหว่างโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามข้อตกลงการเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) กับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามข้อตกลงในครั้งนี้

การเข้าเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ลูกจ้าง ที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และสถานพยาบาลต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างตามความเหมาะสมจำเป็นแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วย เพื่อให้ผลการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบรรเทาหรือหมดสิ้นไป เพื่อให้ลูกจ้างกลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยมากที่สุด และต้องให้การรักษาพยาบาลแก่ลูกจ้างเช่นเดียวกับการให้การรักษาพยาบาลแก่คนไข้อื่นโดยไม่เรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากลูกจ้าง ยกเว้น ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) มีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 1,170 แห่ง ทั่วประเทศ ประกอบด้วยสถานพยาบาลภาครัฐ 913 แห่ง ภาคเอกชน 257 แห่ง ทำให้ลูกจ้างสามารถได้รับบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง