โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2563 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและหาแนวทางการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่างสาขาและแหล่งฝึกให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติสูงสุด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยบุคลากรจากแหล่งฝึก จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร, โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร, โรงพยาบาลกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย, โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม