โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 7 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 7

โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 7

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #2ATM ครั้งที่ 7 โดยนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น เปิดใจ เข้าใจ และไว้วางใจเพื่อนร่วมทีมให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายวิชาการสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้