คณะแพทยศาสตร์จัดงานแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิต แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย และ อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์จัดงานแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิต แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย และ อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล

คณะแพทยศาสตร์จัดงานแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิต แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย และ อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล

คณะแพทยศาสตร์จัดงานแสดงความขอบคุณและมุทิตาจิต
แก่รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย และ อาจารย์ นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล
วันอังคาร ที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 -14.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ ชั้น 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2