กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education หรือ IPE) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education หรือ IPE)

กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education หรือ IPE)

ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ชุมชนอภิสิทธิ์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ (หลักสูตรนิเทศศาสตร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education หรือ IPE) ปีการศึกษา 2563 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ของทุกคณะจำนวน 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตฝึกการทำงานเป็นทีม การสื่อสารกับเพื่อนที่มาจากวิชาชีพอื่น เข้าใจมุมมองของผู้ที่ทำงานในวิชาชีพที่แตกต่างจากวิชาชีพตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตและการดูแลรักษาตัวเองของผู้ป่วยที่อยู่ในชุมชน เพื่อให้เกิดการวางแผนและเป้าหมายในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กิจกรรม IPE ประกอบด้วย กิจกรรมการสร้างเสริมการทำงานของนิสิตในแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และการลงเยี่ยมบ้าน ณ ชุมชนอภิสิทธิ์ 2 อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์สุขภาพชุมชนบูรพา เทศบาลเมืองมหาสารคาม