ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ ชุดที่ล้างตัวล้างตาฉุกเฉินฯ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2563 เป็นต้นไป – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ ชุดที่ล้างตัวล้างตาฉุกเฉินฯ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2563 เป็นต้นไป

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ ชุดที่ล้างตัวล้างตาฉุกเฉินฯ จำนวน 16 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กมรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค.2563 เป็นต้นไป