ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์