ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางการซื้อ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์”