การประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษ การผลิต Paramedic ของประเทศไทย” 10 ปี Paramedic MSU – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษ การผลิต Paramedic ของประเทศไทย” 10 ปี Paramedic MSU

การประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษ การผลิต Paramedic ของประเทศไทย” 10 ปี Paramedic MSU

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน  2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร  โพธินาม  อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดวันคล้ายสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ และ การประชุมวิชาการ “1 ทศวรรษการผลิต Paramedic ของประเทศไทย”10 ปี Paramedic MSU

มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงภารกิจสำคัญของการจัดการศึกษาสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นี้ พร้อมจัดให้มีการประชุมวิชาการเพื่อแสดงนโยบาย เพิ่มองค์ความรู้ใหม่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  ด้านฉุกเฉินการแพทย์ที่ผ่านมาเพื่อปรับกระบวนทัศน์และทิศทางปฏิบัติในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประกอบด้วย ผู้บริหาร  คณาจารย์  อาจารย์พิเศษ  บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต Paramedic ของประเทศไทย ตลอดจนแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศิษย์เก่าและนิสิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รวมทั้งสิ้นจำนวน  230 คน