คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนาม MOU ต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนาม MOU ต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนาม MOU ต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสมพร โพธินาม อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวสรุปการดำเนินงานการขับเคลื่อนสถานพัฒนาเด็กเล็ก 3 เดือน ถึง 3 ปี จังหวัดมหาสารคาม พิธีลงนามความร่วมมือ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบของที่ระลึกให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมลงนาม MOU “โครงการต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคาม” มีภาคีเครือข่าย 8 หน่วยงานร่วมลงนาม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม, ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย และ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

สำหรับข้อตกลงและขอบเขตความร่วมมือ ทั้ง 8 หน่วยงาน กำหนดขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้
1. ดำเนินการและสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายแก่โครงการเพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาสถานพัฒนาเด็กเล็กภายในจังหวัดมหาสารคามให้ได้ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2. ดำเนินการและสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้
3. ดำเนินการและสนับสนุนด้านการจัดทำหลักสูตรสถานพัฒนาเด็ก 3 เดือน ถึง 3 ปี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเด็กเล็กและพัฒนาครูผู้สอนอีกทั้งเชื่อมต่อการเรียนรู้ดังกล่าวไปสู่พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
4. ดำเนินการและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันให้โครงการต่อยอดสถานพัฒนาเด็กเล็กระดับปฐมวัยในจังหวัดมหาสารคามบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมุ่งหวังให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 เดือน – 3 ปี ต้นแบบระดับท้องถิ่น จะเป็นตัวอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งอื่นๆ ในจังหวัดมหาสารคาม มีความตื่นตัว ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมพัฒนาการตามวัย บูรณาการเลี้ยงดูคู่เรียนรู้ ส่งเสริมการมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการกินผักผลไม้มากขึ้น ลดการเกิดปัญหาโรค NCDs (non-communicable diseases) กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพื่อวางรากฐานเด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีพัฒนาการสมวัย ตลอดจนมีคุณลักษณะที่จำเป็นในการชีวิตก้าวสู่ศตวรรษที่ 21