กิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : กิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

กิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

กิจกรรม เดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 03.00 – 10.00 น. ณ หน้าโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการเดิน –วิ่ง เพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon เนื่องในโอกาส ร่วมฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม และครบรอบ 12 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน และร่วมเดินวิ่งในครั้งนี้ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ คือ 1. ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร 2. มินิมาราธอน ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร และ3. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร

กิจกรรมครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.30 น. รองศาสตราจารย์ นพ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทฮาล์ฟมาราธอน จากนั้นเวลา 06.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทมินิมาราธอน และในเวลา 07.00 น. นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้ปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพ และเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทต่างๆ

การแข่งขันมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MHK – MSU Mini – Half Marathon ครั้งนี้ จะนำรายได้จากการรับสมัคร ผู้บริจาค สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังการให้แก่ประชาชนมีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมกันนี้ยังถือว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำบุญร่วมกันด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นและเส้นชัย อยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการแข่งขันเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพ MHK – MSU Mini – Half Marathon ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ มีผู้ชนะเลิศรับถ้วยพระราชทาน ได้แก่

 

  1. ประเภท Half Marathon 21.1 กม.

ผู้เข้าเส้นชัย อันดับที่ 1 ทุกกลุ่มอายุ (Overall)

รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

ประเภทชาย ได้แก่ สิบตรี สัญชัย  นามเขต

ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวลินดา  จันทะชิด

  1. ประเภท Mini Marathon 9.5 กม.

ผู้เข้าเส้นชัย อันดับที่1 ทุกกลุ่มอายุ (Overall)

รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

ประเภทชาย ได้แก่ สิบตรี ธนาทิพย์  ดีฉิม

ประเภทหญิง ได้แก่ นางสาวอรอุมา  คำชนะ

รางวัล  Half Marathon 21.1 กม.  

อายุแต่ละรุ่นการแข่งขัน เงินรางวัลพร้อมถ้วย
กลุ่ม ประเภท ลำดับ1 ลำดับ2 ลำดับ 2 /2,000 บ. /1,200 บ./800 บ.
1 อายุ 16 – 20 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายธนพล  โตนพลแสน

ลำดับ2 ได้แก่ นายพิพัฒน์  ขัตติยะ

ลำดับ3 ได้แก่ นายธีระยุทธ  กิ่งคำ

อายุ 16 – 20 ปี

(หญิง)

ลำดับ1 ได้แก่ นางสาวสุขุมาลย์  พันธ์พิบูลย์

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวชื่นกมล  จำปาแดง

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวสมร  แถมหงษ์ษา

2 อายุ 21 – 30 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายธวัชชัย  หกพันล้าน

ลำดับ2 ได้แก่ นายณัฐ  ฮมภาราช

ลำดับ3 ได้แก่ นางเกรียงศักดิ์  จินดาณิชย์

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสาวกาญจนา  เจริญธัญรักษ์

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวชยานิภา  ลิโมทัย

ลำดับ3 ได้แก่ รัตนาภรณ์  รอดสุโข

3 อายุ 31 – 40 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ Mr. Samsow  Tewai

ลำดับ2 ได้แก่ นายปฏิภาณ  ยอดขุนทด

ลำดับ3 ได้แก่ นายพงศ์ศิริ  อุทุมทอง

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสาวคุณาภรณ์  ภูวิชัย

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวศรัณยา  ร่มไทรทอง

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวปิยะพร  กนิษฐนยามร

4 อายุ 41 – 50 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ Mr. Charles Kimingi Thaiya

ลำดับ2 ได้แก่ นายวัชรา  ศาลารักษ์

ลำดับ3 ได้แก่ นายนิคม  บุญจวง

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสุดารัตน์  ศักดิวงศ์

ลำดับ2 ได้แก่ นางกนกกร  วิเทศาการ

ลำดับ3 – นางสุธีรา  อรัญชัย

5 อายุ 51 – 60 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ จ.ส.อ.ชำนาญ  วงศ์บุญชู

ลำดับ2 ได้แก่ นายสมชาย  แซ่ลิ้ม

ลำดับ3 ได้แก่ นายพิทยา  นันทะเสนา

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสาววรลักษณ์  เชี่ยวชาญกิจ

ลำดับ2 ได้แก่ นางนันทิยา  ตักโพธิ์

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวพัชราณีย์  ศรีโรจน์

6 อายุ 61 ปีขึ้นไป

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายสุริยะ  วิงประวัติ

ลำดับ2 ได้แก่ นายอุดม  แข็งแรง

ลำดับ3 ได้แก่ นายประมวล  ชูจันทึก

 

รางวัล  Mini Marathon 9.5 กม.

อายุแต่ละรุ่นการแข่งขัน

เงินรางวัลพร้อมถ้วย
กลุ่ม ประเภท

ลำดับ1 ลำดับ2 ลำดับ 2 /2,000 บ. /1,200 บ./800 บ.

1 อายุต่ำกว่า 18 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ เด็กชายอิทธิพล  โคตรชา

ลำดับ2 ได้แก่ นายอิทธิพล  อินเจริญ

ลำดับ3 ได้แก่ เด็กชายประชาสรรค์  อินนอก

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ เด็กหญิงชนัญชิดา  ฤทธิพันธ์

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์  ถาน้อย

ลำดับ3 ได้แก่ เด็กหญิงกิตติมา  พิมานรัมย์

2 อายุ 18 – 24 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายพันธุ์ธัช  บางบุญนาค

ลำดับ2 ได้แก่ นายศราวุฒ กระทงยาม

ลำดับ3 ได้แก่ นายจิรวัฒน์  นอขุนทด

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสาวจรินทร์พร  หนูแก้ว

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวบุษยมาศ  ถาน้อย

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวจันทร์จิรา  จรมั่งนอก

3 อายุ 25 – 30 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายบงกช  ยิ้มแย้ม

ลำดับ2 ได้แก่ นายวัฒน์ศักดิ์  สิตวงษ์

ลำดับ3 ได้แก่ นายวันเฉลิม  จันทร์ปา

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสาววิมลพรรณ  มุกธวัตร

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาววณิชาพัชร  พัชรกุลเศรษฐี

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวพนัชภร  ศรีแนน

4 อายุ 31 – 35 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายชัยวัฒนา กิมาลี

ลำดับ2 ได้แก่ นายรุ่งโรจน์  นาทันเลิศ

ลำดับ3 ได้แก่ นายวันชนะ  วงศ์ยาบุตร

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสาวจุฬาทิพย์  คงสบาย

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวธรรม์ยาลักษณ์  สอนประโคน

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวบุญนำ  บุญภักดี

5 อายุ 36 – 40 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายบรรดิษฐ์  ศาลางาม

ลำดับ2 ได้แก่ นายอำนาจ  พิมพาต

ลำดับ3 ได้แก่ นายนัฐพงษ์  แซ่เต็ง

(หญิง)

 

ลำดับ1 ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์  เบ้าหนองบัว

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวอารีรัตน์  เมืองราช

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวทิพย์วัลย์  โคตรมะณี

6 อายุ 41 – 45 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายสมดี  ด่านจิระมนตรี

ลำดับ2 ได้แก่ นายเสนห์  เวชกิจ

ลำดับ3 ได้แก่ Mr. Zafer  Atici

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางสุชาดา  เลามนต์

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวสิรินุช  สิงห์เพียง

ลำดับ3 ได้แก่ นางสาวสรัญญา  แสนสระดี

7 อายุ 46 – 50 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายปราโมทย์  แก้วเปล่ง

ลำดับ2 ได้แก่ ด.ต. นพพร  แก่นสิงห์

ลำดับ3 ได้แก่ นายอนุรักษ์  จันทนาม

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางพุทธวรรณ  เลิศสงคราม

ลำดับ2 ได้แก่ นางสาวมาลาศรี  ถาวรคำ

ลำดับ3 ได้แก่ นางเกษมศรี  ปานเรือนแสน

8 อายุ 51 – 55 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายสัมพัส  นาครอด

ลำดับ2 ได้แก่ นายสณชัย  ทาระคำ

ลำดับ3 ได้แก่ นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางโสภิต  ประสมทอง

ลำดับ2 ได้แก่ นางทัศนีย์  ศรีขวาชัย

ลำดับ3 ได้แก่ นางนิตยา  นาบุตรบุญ

9 อายุ 56 – 60 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายจิรยงค์  พิมพ์เหม

ลำดับ2 ได้แก่ ร.ต.ต. ประนอม  ดวงเพียราช

ลำดับ3 ได้แก่ นายนฤพงษ์  วุฒิพันธ์

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางวัชรา  ศิริวารินทร์

ลำดับ2 ได้แก่  นางสุนิสา  เสรีรัตน์

ลำดับ3 ได้แก่ นางทักษิณา  ศันสยะวิชัย

10 อายุมากกว่า 61 ปี

(ชาย)

ลำดับ1 ได้แก่ นายวิรัตน์  ไม้เจริญ

ลำดับ2 ได้แก่ นายสุวิชช์  บุญทวี

ลำดับ3 ได้แก่ Mr. Andrew  Michael

(หญิง) ลำดับ1 ได้แก่ นางลำชี  สิงห์ทอง

ลำดับ2 ได้แก่ นางสุนทรา  บุญทวี

ลำดับ3 ได้แก่ รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  กฤษณะพันธ์