การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roadmap to a Quality Hospital” เส้นทางเดินสู่โรงพยาบาลคุณภาพ” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roadmap to a Quality Hospital” เส้นทางเดินสู่โรงพยาบาลคุณภาพ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roadmap to a Quality Hospital” เส้นทางเดินสู่โรงพยาบาลคุณภาพ”

IMG_6685
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roadmap to a Quality Hospital” เส้นทางเดินสู่โรงพยาบาลคุณภาพ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roadmap to a Quality Hospital” เส้นทางเดินสู่โรงพยาบาลคุณภาพ”

     วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Roadmap to a Quality Hospital” เส้นทางเดินสู่โรงพยาบาลคุณภาพ จากที่โรงพยาบาลสุทธาเวช ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 1 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) แล้วนั้น และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 ต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้นให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์ชัช สุมนานนท์ และอาจารย์ทวนทอง พัณธะโร เป็นวิทยากรในครั้งนี้