สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

CBC_2756
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 14.35 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปยังโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์” ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า “สุทธาเวช” (หมายถึง โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม) และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย

โรงพยาบาลสุทธาเวชเป็นหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่
1.เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมนิสิตสาขาแพทยศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา โดยเฉพาะการฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางการแพทย์ในสาขาต่างๆ
2.เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาโรค ที่พบบ่อยของประชาชน
3.เพื่อเป็นสถานพยาบาลที่ใช้รักษาและป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน

คณะแพทยศาสตร์เริ่มให้การบริการรักษาพยาบาลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง และเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ในเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต รวมทั้งให้บริการด้านการแพทย์แก่นิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป
ต่อมาคณะแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลโดยใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 279,538,600 บาท เป็นอาคารสูง 12 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 17,430 ตารางเมตร เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552 แล้วเสร็จวันที่ 15 มีนาคม 2556 โรงพยาบาล มีขนาด 200 เตียง โดยมีห้องตรวจ จำนวน 6 ห้อง ห้องผ่าตัด จำนวน จำนวน 6 ห้อง รับผิดชอบในการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคาม ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยที่มาใช้บริการ จำนวน 112,187 คน

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม