ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Simvastatin potentiates doxorubicin activity against MFC-7 breast cancer cell” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : งานประกันคุณภาพฯ : ชั่วโมงการจัดการความรู้ (KM - Hours) : ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Simvastatin potentiates doxorubicin activity against MFC-7 breast cancer cell”

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “Simvastatin potentiates doxorubicin activity against MFC-7 breast cancer cell”