บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 20 – 21 เมษายน 2559 ณ ณ บริเวณหอพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก ข้างอาคารสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมงานสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยและงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559 “นมัสการ สรงน้ำ ปิดทอง พระพุทธกันทรวิชัย อภิสมัยธรรมนายก แห่ดอกไม้บุญเดือน 5 มหาสงกรานต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (บ่สาด บ่ซิด หันมาวิดฟาย) ประจำปี 2559”และร่วมประกวดเทพีสงกรานต์ ประกวดเทพีสงกรานต์สาวประเภทสอง และการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง
การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยให้คงอยู่สืบไป เป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมสงกรานต์ร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนปลูกฝังให้บุคลากรรักและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย