โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558

วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน รวมทั้งบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกที่ดี เตรียมความพร้อมและเป็นแนวทางให้นิสิตสามารถวางแผนในการประกอบอาชีพได้ตรงตามวิชาชีพ รวมทั้งสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มนิสิต คณาจารย์และสถาบันการศึกษา