โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ”

โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ”

โครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ”

     ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร “การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ” เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งได้ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม