โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

IMG_1354
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเฉลิม วราวิทย์ อาคารสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559