โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

IMG_1354
โครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยจะดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำให้กับหัวหน้างานคณะแพทยศาสตร์ ในทุกส่วนงาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานต่อไป