โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมต้า (Systematic review and Meta-analysis) – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมต้า (Systematic review and Meta-analysis)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมต้า (Systematic review and Meta-analysis)

IMG_1354
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมต้า (Systematic review and Meta-analysis)

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.45 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเมต้า (Systematic review and Meta-analysis) ได้ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรด้านสุขภาพในด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานด้านพัฒนาศักยภาพของนิสิต อาจารย์ รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการ การวิจัย ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Meta-analysis ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า และขั้นตอน วิธีการเขียนจริงเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจจนสามารถทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวน 30 คน