โครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจรักใน 5 ส. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจรักใน 5 ส.

โครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจรักใน 5 ส.

IMG_7977
โครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจรักใน 5 ส.

            วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ วโรภาสตระกูล รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการโครงการปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจรักใน 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานสำคัญ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ ให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างราบรื่น ก่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการจัดระบบระเบียบ ทำให้ค้นหาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล