โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์

IMG_1354
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (How to write a scientific paper for publication)

วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1-0310 ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ (How to write a scientific paper for publication) ได้ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรด้านสุขภาพในด้านวิชาการและการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานด้านพัฒนาศักยภาพของนิสิต อาจารย์ รวมทั้งเป็นการบริการวิชาการ การวิจัย ให้แก่บุคลากรด้านสุขภาพ ให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูล แบบ Meta-analysis ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ฝึกปฏิบัติการค้นคว้า และขั้นตอน วิธีการเขียนจริงเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจจนสามารถทบทวนองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จำนวน 30 คน