โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบตัวและป้องกันตัวจากผู้ป่วยจิตเวช” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบตัวและป้องกันตัวจากผู้ป่วยจิตเวช”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบตัวและป้องกันตัวจากผู้ป่วยจิตเวช”

IMG_1354
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบตัวและป้องกันตัวจากผู้ป่วยจิตเวช”

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง ชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวบตัวและป้องกันตัวจากผู้ป่วยจิตเวช” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในสถาการณ์ ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกระบวนการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย และวิธีการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง และจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งสถานพยาบาลทุกแห่งอาจต้องพบกับเหตุการณ์ ที่ไม่คาดคิด และสามารถควบคุมสถานการได้อย่างถูกต้อง