การอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

การอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

IMG_1354
การอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง โรงพยาบาล สุทธาเวชคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติจากอาจารย์เรืองชัย จรุศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และสมบูรณ์