โครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน

โครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน

IMG_1354
โครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสื่อสาร สื่อใจ สายใย ผูกพัน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ แพทย์หญิงวนาพร วัฒนกูล อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันแพทย์หญิงสุวดี เอื้ออรัญโชติ อาจารย์คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอาจารย์ ดร.อริยพร คุโรดะ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคนิคการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับนิสิต และให้นิสิตเรียนรู้เรื่องการสื่อสารที่ดี