ภาพกิจกรรม “The fashion show Award 2016 : Secret of effective recycling” ภายใต้โครงการ “ปลูกจิตสานึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจ รักใน 5 ส. – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ภาพกิจกรรม “The fashion show Award 2016 : Secret of effective recycling” ภายใต้โครงการ “ปลูกจิตสานึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจ รักใน 5 ส.

ภาพกิจกรรม “The fashion show Award 2016 : Secret of effective recycling” ภายใต้โครงการ “ปลูกจิตสานึก ฝึกเป็นนิสัย สร้างความใส่ใจ รักใน 5 ส.