โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

IMG_1354
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องตักสิลาบอลรูม 3 โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดี ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปบูรณาการใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานของตนได้