การนิเทศติดตามประเมินผลคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การนิเทศติดตามประเมินผลคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

การนิเทศติดตามประเมินผลคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

IMG_9318
การนิเทศติดตามประเมินผลคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน

การนิเทศติดตามประเมินผลคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขในการควบคุมโรคเรื้อนในสภาวะความชุกโรคต่ำ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม