การตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส

การตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส

IMG_9570
การตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มมส

การตรวจเยี่ยมเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม