พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ

พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ

IMG_0388
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ

พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างหออภิบาลสงฆ์อาพาธ
โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พระครูวินัยวรญาณ (มนูญชัย มนุญญพโล)
จำนวนเงิน 806,981.25 บาท (แปดแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม