ขอแสดงความยินดีกับ คุณยลดา ศรีเศรษฐ์ ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติฯ ครั้งที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ขอแสดงความยินดีกับ คุณยลดา ศรีเศรษฐ์ ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติฯ ครั้งที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณยลดา ศรีเศรษฐ์ ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัล จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติฯ ครั้งที่ 2

3

14233555_1090750214293967_1891509556_o

ขอแสดงความยินดีกับ คุณยลดา ศรีเศรษฐ์ ศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาระดับดี(Good Oral Presentation)

จากการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับชาติ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล ครั้งที่ 2

“สุขภาพหนึ่งเดียว ก้าวไกลไปด้วยกันและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือโรคอุบัติใหม่และอุบัติเหตุซ้ำใน AEC”

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 4 – 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559