สคร.7 และ สสจ.มค. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน มาตรฐานคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ ที่ รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : สคร.7 และ สสจ.มค. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน มาตรฐานคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ ที่ รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

สคร.7 และ สสจ.มค. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน มาตรฐานคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ ที่ รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

260109
สคร.7 และ สสจ.มค. นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน มาตรฐานคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ ที่ รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มมส

เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานต้อนรับคณะนิเทศติดตามผลการดำเนินงานมาตรฐานคลินิกวัณโรคที่มีคุณภาพ จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทางคณะได้ติดตามการดำเนินงานตามแนวทางมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรคให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินงานด้านการควบคุมวัณโรค และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค