ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบไฟ LED ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 10 เครื่อง – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : สอบราคา/ประกวดราคา : ประกาศเปิดเผยราคากลาง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบไฟ LED ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 10 เครื่อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบไฟ LED ชนิด 2 กระบอกตา จำนวน 10 เครื่อง