ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “Development of The Thai ICF Information System to monitor and evaluate the implementation of CBR programs” – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “Development of The Thai ICF Information System to monitor and evaluate the implementation of CBR programs”

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “Development of The Thai ICF Information System to monitor and evaluate the implementation of CBR programs”

วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเบอร์จายา ไทม์สแควร์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานเรื่อง “Development of The Thai ICF Information System to monitor and evaluate the implementation of CBR programs” (การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการ และนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน) ในการประชุมวิชาการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนระดับโลก ครั้งที่ 2 (The 2nd World Community-based Rehabilitation Congress) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 29 กันยายน 2559
ผลงานเรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการฐานข้อมูลสมรรถนะของคนพิการ และนำไปใช้ในการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชนนี้ เป็นผลการพัฒนาโครงการร่วมกันของ อ.ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
ในนขณะนี้ เทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ กำลังนำไปทดลองใช้เก็บข้อมูลคนพิการในจังหวัดลำปางและจังหวัดขอนแก่น และกำลังจะเสนอให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทยต่อไป