บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Forum on Quality and Safety in Health care – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Forum on Quality and Safety in Health care

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ International Forum on Quality and Safety in Health care

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
International Forum on Quality and Safety in Health care
ณ Suntec Singapore Convention & exhibition centre ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2559 อ.ดร.นันทวรรณ ทิพยเนตร หัวหน้าสาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมสัมมนางานวิชาการ International Forum on Quality and Safety in Health care ที่ Suntec Singapore Convention & exhibition centre ประเทศสิงคโปร์ จัดโดย The Institute for health care improvement ร่วมกับ BMJ โดยนำเสนอโปสเตอร์ เรื่อง “Increasing By-CPR in secondary school student: Mahasarakham province, Thailand”