บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2

img_1934
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รับการเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559
ณ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม