พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

img_0793
พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง ME304 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต เป็นตัวแทนคณะแพทยศาสตร์ มอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โดยคุณพิทักษ์ จูวัฒนาสำราญและครอบครัว) มอบให้ นิสิตแพทย์พัฒนคุณ แสนจันแดง นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนด้านการศึกษา