โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

img_1164
โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

โครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางปาลิตา พูลเพิ่ม หัวหน้างานการพยาบาล โรงพยาบาลสุทธาเวช เป็นกล่าวต้อนรับอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน และกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสิริวิภา โรจนรัตนางกูร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องสิทธิการรักษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ แนะนำในการใช้บริการให้แก่ชุมชน รวมทั้งพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น