โครงการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : โครงการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

โครงการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

dsc00024
โครงการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

โครงการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการการตรวจ สเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก โดยงานปรีคลินิก ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจสเมียร์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิกเพื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนต่อไป