การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

20161129_091945
การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 60 ที่นั่ง โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น และคณะฯ ผู้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ โดยการประชุมในครั้งนี้้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ที่จัดตั้งเพื่อเป็นจุดรับเรื่องร้องเรียน และร้องทุกข์ สำหรับประชาชนที่เข้ามารับบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป