บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม ME305 ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชาติ อารีมิตร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยการรับการตรวจประเมินผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย