การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น 12 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Breaking News
Home : กิจกรรมเด่น : การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น 12

การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น 12

การตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)
ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่น 12 วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม