คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3

คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 – 18.30 น. ณ ห้องประชุม 120 ที่นั่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 3 โดยได้ศึกษาดูงานความเป็นมา สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพ การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านตลาดงานด้านเวชกิจฉุกเฉิน โดยศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม