บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Aichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Aichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Aichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บริเวณโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก Aichi Medical University ประเทศญี่ปุ่น โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้ประสานงาน ได้ศึกษาดูงานด้านโรงพยาบาล และงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนสู่สากลต่อไป