บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์ปรกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์ปรกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

บุคลากร และนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ และประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์ปรกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ร่วมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ 3 จัดโดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการในฐานะเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิต Paramedic อีกด้วย