ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00-16.00 น. ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เภสัชกรรมระยะสั้น กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยได้มีการสาธิตการนวดแบบราชสำนัก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะศึกษาดูงาน