บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : Faculty Of Medicine, Mahasarakham University
Home : กิจกรรมเด่น : บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ วัลลภา ลีลานันทกุล อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นคณะอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และความร่วมมือทางการวิจัย เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป